Thursday, January 23, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร : งานบริการวิชาการ เผยแพร่และบริการความรู้วิจัย โดยให้ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ชุมชน


ผศ.ประชิด ทิณบุตร : งานบริการวิชาการ เผยแพร่และบริการความรู้วิจัย โดยให้ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ชุมชน โดยได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 ตำบล จำนวน 30 คน เขตอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์

Monday, January 6, 2014

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Onsite surveying : Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.) ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชี่ยน รหัสทะเบียน 1-18-06-02/1-0002 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 056451588 คลิกดูแผนที่ตั้งโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กทม. เมื่อวันที่ 28/12/2556
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...