Friday, November 30, 2012

กองทุนตั้งตัวได้ เน้นสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยกองทุนตั้งตัวได้ เน้นสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายย่อย

หลักการ คือ โลกยุคปัจจุบันเราต้องการผู้ประกอบการ ต้องการธุรกิจที่จะผลิตสินค้าและการบริการใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะธุรกิจเหล่านี้จะสร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมากรวมทั้งสร้างงานด้วย ในหลายประเทศมีความคิดใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น iPhone 5 สามารถสร้างผลผลิตมวลรวมประชาชาติของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ๐.๕% ซึ่งมหาศาลมากสำหรับสินค้าตัวเดียว ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในหลายประเทศจะมีการให้ผู้ประกอบการหรือคนที่มีความคิดดีๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถดำเนินธุรกิจได้
สำหรับประเทศไทยต้องยอมรับว่ามีการผลิตสินค้าหรือการบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ สิ่งที่รัฐบาลมองคือ คนที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา เป็นผู้มีความรู้และได้รับการศึกษาพอสมควร มีโอกาสคิดสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ จำนวนมาก แต่อาจจะไม่มีเงินทุนและไม่รู้ว่าการเริ่มธุรกิจจะต้องทำอย่างไร รัฐบาลจึงได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอาชีวะ สถาบันอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี สามารถเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ สำหรับสาเหตุที่ให้คนที่จบไปแล้วไม่เกิน ๕ ปีมาสมัครนั้น เพราะคนที่จบไปนานกว่านั้น น่าจะไปประกอบอาชีพอื่น หรือมีความสามารถหาทุนจากที่อื่นได้แล้วพร้อมจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจทั่วประเทศเพื่อดูแลธุรกิจของนักศึกษา

การที่จะลงทุนทำธุรกิจไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถในการทำธุรกิจ บางคนอาจจะเรียนด้านวิศวะ แต่ยังไม่รู้ว่าการจะทำธุรกิจต้องทำอะไรบ้าง มีกระบวนการ มีขั้นตอนอย่างไร ก็จะมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจำนวนหนึ่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้น ศูนย์เหล่านี้ทำให้ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรู้ว่าการประกอบธุรกิจต้องทำอย่างไร จัดระบบบัญชีอย่างไร ควรมองมุมไหนบ้าง มีการบ่มเพาะดูแลให้สามารถเป็นผู้ประกอบธุรกิจได้ ดูแลใกล้ชิดกว่าการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป อีกทั้งยังมีสถาบันการศึกษาที่จะแนะนำว่า ควรจะทำอย่างไรที่จะสามารถบริหารจัดการได้ประหยัดที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการทำธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี ซึ่งกองทุนไม่ได้เน้นการประกอบธุรกิจโดยตรงจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้น้อย

ดังนั้น นักศึกษาปัจจุบันหรือผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี มีสิทธิ์ที่จะสมัครเพื่อรับการบ่มเพาะ โดยจะต้องเข้ารับการอบรมบ่มเพาะระยะหนึ่งก่อนในช่วงปิดภาคเรียน แต่หากมีผู้สมัครมากเกินกว่าที่จะให้ได้ ก็อาจจะต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่เข้ารับการบ่มเพาะก่อน โดยยึดเป้าหมายกองทุนตั้งตัวได้เป็นหลัก คือ เพื่อเร่งส่งเสริมเรื่องนวัตกรรม คนที่มีความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ก็จะได้เปรียบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำธุรกิจแบบไม่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นจะไม่ได้ แต่จะต้องแข่งกันเองในระหว่างคนกลุ่มนี้ว่า ธุรกิจรายใดน่าจะได้รับการส่งเสริมมากกว่ากัน

อ่านเพิ่มเติมนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับกองทุนตั้งตัวได้ หรือ UBI ได้ที่ Ref from : http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-39-20/item/73178-กองทุนตั้งตัวได้.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...