CRU Human KM Cop

CRU-Human KM Cop Network Links : เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนปฎิบัติการรังสรรค์ผลงานอันเป็นวิชาการและงานวิจัย หน้านี้เป็นหน้าสำหรับการ จัดเก็บ เผยแพร่ แสดง ค้นคืนและแบ่งปันความรู้สู่กันอย่างพอเพียง ด้วยเครื่องมือออนไลน์แบบฟรี โปรแกรมประมวลผลกลุ่มเมฆของ Google Cloud Applications.ฟรี บนฐานข้อมูลสากลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ต้องจ่ายค่าโฮสหรือรองบประมาณจากหน่วยงาน ทำได้ทันที จากทุกที่ทุกเวลากันเลยครับ อาจารย์ท่านใด ไปราชการ ไปนำเสนอผลงานต่างสถาบันใครทำอะไรดีๆ ปฏิบัติชอบ มีข่าวสาร สาระ ก็เชิญมาร่วมจัดแสดงหรือแลกลิงค์กันที่นี่นะครับผม Chandrakasem Researchers Community : Humanities & Social Sciencesชุมชนคนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
CRU-HumanCop : Community of Practice Links. Start Record from  June,2011.


 ของสาขาวิชาศิลปกรรม สร้างเว็บบล็อกสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มรหัสรายวิชาARTI, ARTD
1. เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์  โดยผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร http://arti3314.blogspot.com/ 
 2. เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร http://arti3319.blogspot.com
 3. เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว โดยผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร http://animatedesign.blogspot.com
  4. เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ http://typefacesdesign.blogspot.com
  5. เว็บบล็อกแสดงทักษะและองค์ความรู้ส่วนตัว อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ http://suksawas.blogspot.com/
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มีการแจ้งข่าวและเผยแพร่เอกสาร
สรุปผลการจัดการความรู้ (KM) มาจัดเก็บไว้ด้วยดังนี้ครับ (คลิกอ่านได้เลย)
1.เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำงานวิจัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ 
และการนำเสนอผลงานวิชาการที่ต่างประเทศ โดย อ.ปิยะจิตร สังข์พานิช

2.การเขียนบันทึกข้อความขออนุญาตต้นสังกัดในการเดนิทางไปศึกษาดูงาน/สัมมนา/น าเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในต่างประเทศ
เชิญทุกท่านคลิกอ่าน-ดาวน์โหลดลงอ่านรายละเอียดจากไฟล์ .pdf แจกจ่ายกัน หรือแชร์หน้าบล็อกนี้ ไปอ่านด้วยต่อๆกันด้วยนะครับ

-ผศ.ประชิด ทิณบุตร และคณะเดินทางคือ อ.ธนิดา, อ.วาสนา แชร์เอกสารรายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือตามข้อตกลงทางการจัดการศึกษา ทางด้านวิชาการและวิจัย การแสวงหาความร่วมมือใหม่ กับสถานศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กุ้ยหลิน-หนานหนิง ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2556
สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง สร้างเว็บบล็อกสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มรหัสรายวิชา DRAM ของStart Record from  June,2013.
   2.1 เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชา DRAM1603 แต่งหน้าเพื่อการแสดง โดยผู้สอน:อาจารย์ธรรมรัตน์ โถวสกุล http://danceanddrama2556.blogspot.com/
อ.วาทินี นิลงาม  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

- เริ่มโครงการชุมชนนักปฎิบัติการ ศิษย์อาจารย์ร่วมสร้างระบบจัดการความรู้อีเลิร์นนิ่ง TAKM (Teacher Assistant Knowledge Management.) มิถุนายน 2556 ด้วย Google Apps เริ่มด้วยศิษย์ชาวศิลปกรรมช่วยอาจารย์สร้างเว็บบล็อ
รายงานผลการจัดการชุมชน HumanKM COP มีดังนี้คือ
อ.เอกพล กันทอง สาขาวิชาภาษาไทย http://ekapon-kuntong.blogspot.com
อ.วาทินี นิลงาม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ http://watinee149.blogspot.com
อ.สุกานดา สารน้อย สาขาวิชาภูมิศาสตร์แประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว http://human-gohi-sukanda.blogspot.com/
อ.สมคเน แผลงฤทธิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
http://human-gohi-somkanay.blogspot.com/
อ.วิชิต ต้นทัพไทย สาขานิติศาสตร์
http://nitichandra-vichit.blogspot.com/
อ.ถนอมจิตต์ สารอต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
http://thanomjit-be.blogspot.com
อ.ปาริชาติ ฉิมคล้าย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
http://parichartbiz.blogspot.com
อ.จุ๋มจิ๋ม โง้วอนันต์ชัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
http://aj-jumjim-ngowananchai.blogspot.com/
อ.ชาวัลย์ เจริญพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
http://chawan1809.blogspot.com/
อ.กีรติ วิจักขณะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
http://keerati-be.blogspot.com
อ.เกศสุดา เดชะคำภู สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
http://ketsudabiz.blogspot.com
อ.วาสนา ดอนจันทร์ทอง สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
http://wasana-donjanthong.blogspot.com
อ.จุฑามาส หิัรัญกูล สาขาวิชาดนตรีสากล
http://chutamas-Mu.blogspot.com
อ.สาทิสรัตน์ สินธุธาน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 http://cruchinese-satisarat.blogspot.com
อ.ธงชัย เหลืองทอง สาขาวิชาดนตรีสากล
http://tongchai-westernmusic.blogspot.com
อ.กัญจนพร บุญมี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
http://teacher-kanjanaporn.blogspot.com
อาจารย์ ขรรค์ชัย หอมจันทร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง
http://huakhon.blogspot.com/
อาจารย์ ธรรมรัตน์ โถวสกุล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
http://danceanddrama1603.blogspot.com/
อาจารย์ อัครเดช มณีภาค สาขานิติศาสตร์
http://nitichandra-akkaradech.blogspot.com
อาจารย์ นิรมล ชอุ่ม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
http://niramon-c.blogspot.com
อ.ธีรพงศ์ ไชยมังคล สาขาวิชาภาษาไทย
http://teerapong.communityd.blogspot.com
อ.ไอลดา ลิบลับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
http://ilada-japanese.blogspot.com
อ. Fumiko Ijiri สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
http://fumiko-japanese.blogspot.com
------------------------------------------------
Research KM
1.CRU-Font Family : แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู
การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย-สร้างสรรค์เรื่อง การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปีงบประมาณ พ..2555 : The design and development of typeface and font computer program : CRU font family. by Assistant Professor Prachid Tinnabutr.URL: http://cru-font.blogspot.com/
------------------
การกําหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้
คณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการประชุมอย่างต่อเนื่อง และได้ทบทวนแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้โดยมีประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ มีงบประมาณสนับสนุน ประเด็นความรู้มีการจัดการความรู้ ของเราชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีขั้นตอนการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ1. การกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นความรู้มี 4 ประเด็น คือ
1) การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2) การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3) การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์และพนักงาน
4) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
2. การกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
3. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) จากการสำรวจมีผู้สนใจเข้าร่วมกลุ่ม 5 กลุ่ม ดังนี้คือ
1) กลุ่มเทคนิคการสอน(ก่อเกิดปัญญาชน)
2) กลุ่มบริการวิชาการชุมชน(เกื้อกูลชุมชน)
3) กลุ่มไอซีที อีเลิร์นนิ่ง และเทคโนโลยีการศึกษา(ก่อเกิดปัญญาชนและก้าวไกลวิชาการ)
4) กลุ่มพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งวิชาการและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(กํากับดูแลและก้าวไกลวิชาการ)
5) กลุ่มกิจกรรมนันทนาการ(กํากับดูแลและเกื้อกูลชุมชน)
4. การรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้
5. การนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...