Thursday, July 26, 2012

นิยามของการจัดการความรู้ เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง


การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และนำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

Wednesday, July 25, 2012

รายงานผลการปฏิบัติข้าราชการของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลงานด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ประจำปีการศึกษา 2554 ช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2554


เอกสารรายงานผลการปฏิบัติข้าราชการของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลงานด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ประจำปีการศึกษา 2554 ช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2554
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...