Friday, November 30, 2012

เชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6


การสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม.สมัคร-ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://humannet.chandra.ac.th/ และที่ http://humannet.chandra.ac.th/research.network/
ดูภาพบรรยากาศการจัดงานและการนำเสนอผลงาน ณ ห้องลาดพร้าว 3

กองทุนตั้งตัวได้ เน้นสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยกองทุนตั้งตัวได้ เน้นสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายย่อย

หลักการ คือ โลกยุคปัจจุบันเราต้องการผู้ประกอบการ ต้องการธุรกิจที่จะผลิตสินค้าและการบริการใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะธุรกิจเหล่านี้จะสร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมากรวมทั้งสร้างงานด้วย ในหลายประเทศมีความคิดใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น iPhone 5 สามารถสร้างผลผลิตมวลรวมประชาชาติของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ๐.๕% ซึ่งมหาศาลมากสำหรับสินค้าตัวเดียว ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในหลายประเทศจะมีการให้ผู้ประกอบการหรือคนที่มีความคิดดีๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถดำเนินธุรกิจได้
สำหรับประเทศไทยต้องยอมรับว่ามีการผลิตสินค้าหรือการบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ สิ่งที่รัฐบาลมองคือ คนที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา เป็นผู้มีความรู้และได้รับการศึกษาพอสมควร มีโอกาสคิดสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ จำนวนมาก แต่อาจจะไม่มีเงินทุนและไม่รู้ว่าการเริ่มธุรกิจจะต้องทำอย่างไร รัฐบาลจึงได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอาชีวะ สถาบันอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี สามารถเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ สำหรับสาเหตุที่ให้คนที่จบไปแล้วไม่เกิน ๕ ปีมาสมัครนั้น เพราะคนที่จบไปนานกว่านั้น น่าจะไปประกอบอาชีพอื่น หรือมีความสามารถหาทุนจากที่อื่นได้แล้วพร้อมจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจทั่วประเทศเพื่อดูแลธุรกิจของนักศึกษา

การที่จะลงทุนทำธุรกิจไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถในการทำธุรกิจ บางคนอาจจะเรียนด้านวิศวะ แต่ยังไม่รู้ว่าการจะทำธุรกิจต้องทำอะไรบ้าง มีกระบวนการ มีขั้นตอนอย่างไร ก็จะมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจำนวนหนึ่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้น ศูนย์เหล่านี้ทำให้ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรู้ว่าการประกอบธุรกิจต้องทำอย่างไร จัดระบบบัญชีอย่างไร ควรมองมุมไหนบ้าง มีการบ่มเพาะดูแลให้สามารถเป็นผู้ประกอบธุรกิจได้ ดูแลใกล้ชิดกว่าการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป อีกทั้งยังมีสถาบันการศึกษาที่จะแนะนำว่า ควรจะทำอย่างไรที่จะสามารถบริหารจัดการได้ประหยัดที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการทำธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี ซึ่งกองทุนไม่ได้เน้นการประกอบธุรกิจโดยตรงจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้น้อย

ดังนั้น นักศึกษาปัจจุบันหรือผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี มีสิทธิ์ที่จะสมัครเพื่อรับการบ่มเพาะ โดยจะต้องเข้ารับการอบรมบ่มเพาะระยะหนึ่งก่อนในช่วงปิดภาคเรียน แต่หากมีผู้สมัครมากเกินกว่าที่จะให้ได้ ก็อาจจะต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่เข้ารับการบ่มเพาะก่อน โดยยึดเป้าหมายกองทุนตั้งตัวได้เป็นหลัก คือ เพื่อเร่งส่งเสริมเรื่องนวัตกรรม คนที่มีความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ก็จะได้เปรียบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำธุรกิจแบบไม่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นจะไม่ได้ แต่จะต้องแข่งกันเองในระหว่างคนกลุ่มนี้ว่า ธุรกิจรายใดน่าจะได้รับการส่งเสริมมากกว่ากัน

อ่านเพิ่มเติมนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับกองทุนตั้งตัวได้ หรือ UBI ได้ที่ Ref from : http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-39-20/item/73178-กองทุนตั้งตัวได้.html

Wednesday, November 28, 2012

เชิญชวนใช้งานโปรแกรมสร้างไฟล์เอกสาร PDF ฟรี doPDF


เชิญชวนใช้งานโปรแกรมสร้างไฟล์เอกสาร PDF ชนิดให้ใช้งาน-ติดตั้งใช้ฟรีทุกกรณี แปลงไฟล์เอกสารของไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ได้ทุกชนิดไฟล์ ใช้เผยแพร่เอกสารตำรา-บทความได้อย่างสบายใจและใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานซอฟต์แวร์ผิดกฏหมายของผู้ผลิตขาย ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้กับเครื่องพีซี ใช้งานง่ายเพียงสั่งพิมพ์เหมือนการสั่งพิมพ์งานทั่วไป เพียงเลือกเครื่องพิมพ์เป็น doPDF และเลือกแปลงไฟล์ แทนเท่านั้นเอง ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ
doPDF is a free PDF converter for both personal and commercial use. Using doPDF you can create PDF files by selecting the "Print" command from virtually any application. With one click you can convert your Microsoft Excel, Word or PowerPoint documents or your emails and favorite web sites to PDF files. Download it here: doPDF free download.

Thursday, July 26, 2012

นิยามของการจัดการความรู้ เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง


การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และนำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

Wednesday, July 25, 2012

รายงานผลการปฏิบัติข้าราชการของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลงานด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ประจำปีการศึกษา 2554 ช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2554


เอกสารรายงานผลการปฏิบัติข้าราชการของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลงานด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ประจำปีการศึกษา 2554 ช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2554

Sunday, April 29, 2012

Free Online Spell Checker : ตรวจสอบการสะกดและการเขียนภาษาอังกฤษฟรีออนไลน์


  อย่างไรก็ดีในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนก็ต้องหาทางช่วยกันต่อไป เพราะเมื่อเรียนถึงขั้นปีที่ 4 หรือปริญาโทก็หนีไม่พ้นที่ต้องเขียนบทคัดย่องานวิจัยหรือเล่มศิลปนิพนธ์อยู่ดี หรือแม้ผมเองทำวิจัยหรืออาจารย์ท่านใดก็ต้องทำเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องหมั่นค้นหาเครื่องมือช่วยมาฝาก เช่นในที่นี้คือการแนะนำให้ใช้เว็บไซต์บริการตรวจสอบตรวจทานการเขียนและการสะกดคำภาษาอังกฤษของเรา แบบฟรีทางระบบออนไลน์ วิธีการฝึกก็ง่ายๆ แนะนำให้เริ่มจากกูเกิ้ลก่อน  เช่นเขียนประโยคภาษาไทยให้กูเกิ้ลแปลเป็นภาษาอังกฤษ จะพอมองเห็นรูปประโยค ก็ลองโยกย้ายและเลือกคำที่มีความหมายเหมาะสมตรงกับเนื้อความที่เราเห็นว่าเป็นคำที่ตรงกับสาระหลัก ซึ่งในเบื้องต้นนี้กูเกิ้ลก็จะพยายามผูกประโยคตามหลักไวยากรณ์ให้บ้าง แต่เป็นคำที่ไม่ซัปซ้อนนัก ท่านก็ต้องดูเอง ว่าการลำดับคำและ ไวยากรณ์ถูกต้องตามรูปประโยคหรือไม่ แล้วก็อปปี้ไปวางในกรอบหนาเว็บไซต์ ที่ขอแนะนำให้ลองสักสองสามที่ 2 แห่งที่ใช้งานง่ายคือที่ Spellcheckerplus.com  และที่ http://www.spellchecker.net/spellcheck ลองทำดูตามคำอธบายตามภาพเองก็แล้วกันนะครับ ส่วนจะถูกต้องจริงหรือไม่นั้น เขาไม่บอกและแนะนำไว้ ต้องใช้สติปัญญาของตัวท่านและหาตัวช่วยที่เก่งภาษาอังกฤษโดยตรงมาช่วยตรวจสอบอีกครั้ง จะดีกว่า หากยากได้คำอธิบายที่มากกว่าก็ต้องเสียเงินนะครับ ลองดูตามตัวอย่างภาพดู เฝื่อได้ประโยชน์และแนวทางการเตรัยมต้วการเขียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง และมีทิศทางแห่งหารเรียนรู้ ก็ลองดูนะครับ

Saturday, April 28, 2012

เว็บไซต์ช่วยการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมให้ถูกต้อง

You can go to a citation generator website, like citation creation.com or citationmachine.net. There, they have all kinds of options for what you need to do and do it for you once you type in your info.
ปัญหาเรื่องการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมให้ถูกต้องนั้น นับว่าเป้นปัญหาสำหรับผู้ที่เรียนและเขียนวิทยานิพนธ์หรือผู้ที่ทำผลงาน วิชาการอยู่ไม่น้อย และเป็นข้อปัญหายิบย่อยที่ผู้อ่านท่านมักติติงให้ปรับแก้ให้ถูกต้องตามหลัก สากลเสมอ บางครั้งเราเป็นคนอ่านก็ยังรำคาญเช่นกัน ผมมีเว็บไซต์บริการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง ตามรูปแบบมาตรฐานสากล MLA,APA,TURABIAN และแบบ CHICACO ฟรีออนไลน์มา แนะนำให้ 2 แห่งคือ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...