Friday, February 15, 2013

การแสดงโขนผู้หญิง ตอนวิรุณจำบัง ของสาขาวิชานาฏศิลปฺและการแสดง


การแสดงโขนผู้หญิง ตอนวิรุณจำบัง ของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลปฺและการแสดง 14 ก.พ. 2556ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม ประสบความสำเร็จดีเป็นอย่างยิ่ง ประชาสัมพันธ์เป็นเยี่ยมก่อนการแสดงซ้อมการแสดง มีรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง มาถ่ายทำเบื้องหลังการแสดงโขนผู้หญิงในครั้งนี้ด้วย

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...