Monday, March 12, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยแท้ เพื่อการสรุปประเมิน และให้มีส่วนร่วมสรุปผลการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Sa Ngiam ให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมพิจารณาตัดสินใจ ณ บริเวณที่ทำการกลุ่ม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง วันที่ 7/3/2561 Ref url: http://thai-cultural-capital.blogspot.comSaturday, January 16, 2016

บริการวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบแก่ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป ของจังหวัดสระแก้ว OTOP KBO

Sakaeo Otop Manufacturer Efficiency Seminar 2016 : ภาพบรรยากาศการสัมมนาบริการวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบแก่ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป ของจังหวัดสระแก้ว OTOP KBO ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เข้าสู่ AEC ระหว่างวันที่14-15 มกราคม 2559. จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยากรหลักบริหารจัดกิจกรรมสัมมนาให้โดยทีมงานอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันจากสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ประชิด ทิณบุตร คณาศักดิ์พงษ์พาลี และ ดนุนัย พลศรี และมีอาจารย์ในพื้นที่จากมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว มีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมมนา

Wednesday, June 24, 2015

การฝึกอบรมสัมมนาเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 25-6-2558

ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกท่าน ที่เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558  ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดทำกิจกรรมก่อน และหลังการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ดังนี้คือ
1.เข้ากรอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวท่าน ในแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
2.ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม คลิกที่นี่
3.ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม คลิกที่นี่

ขอขอบคุณ ในความร่วมมือจากท่าน

Monday, June 1, 2015

การจัดการความรู้คู่การวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

การจัดการความรู้คู่การวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น Branding and packaging design development for herbal spa and wellness products of community enterprise group of Chainat province to connect to cultural tourism.by Assistant Professor Prachid Tinnabutr and Staff. Click Link to URL: http://chainatbrand.blogspot.com
 chainat brand

Monday, March 9, 2015

เว็บบล็อกการจัดการความรู้การวิจัย Chainat Otop โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

เว็บบล็อกการจัดการความรู้การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2556 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร : Research knowledege management Weblog : Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.by Assistant Professor Prachid Tinnabutr  URL: http://chainatotop.blogspot.com

Free English Tests and Exercises Online for ESL, TOEFL, TOEIC, GRE, SAT, GMAT

ทดลองสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ได้ฟรี พร้อมมีเฉลย หรือดาวน์โหลดแบบทดสอบได้ จากเว็บไซต์นี้ได้เลยครับ
Practice makes perfect! Do you want to improve your English skills and get the highest English test scores? EnglishTestStore provides you free English tests and exercises online for English learners to practice. You can also download free tests for offline use if you don't have time to be online. URL: http://englishteststore.net/


Friday, April 18, 2014

ระบบบริหารจัดการเนื้อหา(CMS) เวิร์ดเพรสไทยอิดิชั่น ฉบับอคาเดมี่อิดิชั่น เวอร์ชั่น 3.9 แบบพกพาระบบบริหารจัดการเนื้อหา(CMS) เวิร์ดเพรสไทยอิดิชั่น ฉบับอคาเดมี่อิดิชั่น เวอร์ชั่น 3.9  แบบพกพาติดตั้งแล้วใน USB Webserver พร้อมใช้งานและการเรียนรู้ด้วยตนเองจากทุกที่ทุกเวลาทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ จัดการปรับแต่งให้แล้วโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม WordpressThai Edition : Academy Edition Portable  V 3.9  Customized by Assistant Professor prachid Tinnabutr : art Department Chandrakasem Rajabhat University   คลิกดาวน์โหลดที่นี่

Sunday, February 23, 2014

สูจิบัตรงานสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ศิลปนาฏยคีตา ครั้งที่ 1.

สูจิบัตรงานสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ศิลปนาฏยคีตา ครั้งที่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2557

Thursday, January 23, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร : งานบริการวิชาการ เผยแพร่และบริการความรู้วิจัย โดยให้ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ชุมชน


ผศ.ประชิด ทิณบุตร : งานบริการวิชาการ เผยแพร่และบริการความรู้วิจัย โดยให้ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ชุมชน โดยได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 ตำบล จำนวน 30 คน เขตอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์

Monday, January 6, 2014

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Onsite surveying : Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.) ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชี่ยน รหัสทะเบียน 1-18-06-02/1-0002 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 056451588 คลิกดูแผนที่ตั้งโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กทม. เมื่อวันที่ 28/12/2556

Wednesday, December 18, 2013

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต

แจ้งข่าวถึงบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่จะรับปริญญาในปี 2557 นี้ ทุกท่าน
ทางฝ่ายวิชาการและวิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ โดยทางฝ่ายฯได้ทำแบบสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตทุกสาขาไว้ให้ตอบทางออนไลน์ดังนี้คือ
1. แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (ช่วยเรียนเชิญหรือส่งลิงค์นี้ให้ผู้จัดการหรือหนัวหน้างานช่วยตอบ) โดยตรงคลิกที่นี่https://docs.google.com/forms/d/160bWiPRTeYWDCaQbZnwOV5QtxVIbda9Lwg21joK7qTY/viewform
2. แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (บัณฑิตตอบเอง) โดยตรงคลิกที่นี่https://docs.google.com/forms/d/1DKbDaSRXpA6yNw4Rbat1Z2Nxtyz0AwygImAq3d113xg/viewform
เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ทุกสาขาวิชาที่ท่านจบการศึกษาไปแล้วช่วง 1-3 ปี
ดังนั้นทางฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยอ่านทำความเข้าใจ และชี้แจงการทำแบบสำรวจ ติดตามเพื่อนบัณฑิต หรือศิษย์เก่า ให้มาช่วยตอบแบบสำรวจนี้ได้ตลอดเวลา หรือเข้าทำได้จากหน้าเว็บของคณะมนุษย์ http://humannet.chandra.ac.th/ ให้แล้วเสร็จก่อนวันซ้อมใหญ่รับปริญญาในปี พศ.2557 นี้ ครับ

Saturday, December 7, 2013

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

Tuesday, November 5, 2013

ผลการสำรวจแบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของบุคลากรด้านการจัดการความรู้ภายในคณะมนุษย์ 2556

ผลการสำรวจแบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของบุคลากรด้านการจัดการความรู้ภายในคณะมนุษย์ 2556 เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจ รวม 18 คน มาลองกดเล่น 1 คน จากการส่งเชิญตอบทางอีเมล 69 คน ส่งเชิญทางกลุ่ม Line 25 คน แจ้งข่าวและติดตามทาง facebook ของกลุ่มคณะ 2 ครั้ง เครื่องมือใช้แบบสอบถามออนไลน์ของ murvey.com ระยะเวลาเปิดแบบสำรวจ 15 วัน ได้ผลดังภาพครับ (คลิกขยาย)

มีผู้เสนอความคิดเห็นไว้ดังนี้ครับ จาก 1 ท่าน
 1.ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมโครงการเข้าสู้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ปีละหนึ่งครั้ง
2.ต้องการให้มหาวิทยาลัยสร้างกระบวนการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน เช่น ออกประกาศหรือระเบียบให้ชัดเจนว่าการเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต้องเผยแพร่ไปที่ห้องสมุดอย่างน้อยกี่แห่ง 
3.ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศ จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยแก้ไขสัญญาจ้างว่างานแปลก็นำมาใช้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน เพราะในประกาศกพอ.ก็ให้ความสำคัญงานวิชาการประเภทงานแปลว่าสามารถใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้ด้วยเช่นกัน แต่ทำไมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลับใช้งานแปลต่อสัญญาจ้างไม่ได้ ถ้าในระเบียบ / ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่มีก็ควรจะปรับแก้ให้ทันสมัยตามประกาศกพอ. เพราะงานแปลก็เป็นผลงานวิชาการที่สำคัญพอๆกับผลงานวิชาการประเภทอื่นๆเช่นกัน 
4.ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดคลินิกสำหรับให้คำปรึกษาอาจารย์รุ่นใหม่ๆเกี่ยวกับปัญหาที่ประสบพบเจอระหว่างการทำผลงานทางวิชาการและขั้นตอนการขอตำแหน่งวิชาการ 
5.ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดสถานที่เฉพาะเพื่อให้อาจารย์สามารถเขียนผลงานวิชาการได้เต็มที่

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และผลการสำรวจเล็กๆนี้ คงจะสะท้อนความพร้อมของประชาคมแห่งนี้ได้บ้าง หากท่านใดต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถ Comment แสดงความคิดเห็นในตอนท้ายบล็อกนี้ได้ทุกเวลานะครับ แล้วจะประสานงานเพื่มเติม และคงจะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพราะ KM นั้นเป็นเรื่องของทุกคน ที่ต้องลงมือปฏิบัติงานเป็นปกติกันอยู่แล้ว ประเด็นที่ตกลงกันเป็นหลักของคณะเราก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ e-learning หรือมุ่งสู่ประเด็น การพัฒนาทักษะไอซีทีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพพการทำงานประจำคามหน้าที่  ซึ่งไม่จำเป็นต้องมาพบปะตามเงื่อนเวลาทุกวันพุธบ่ายก็เป็นได้ หากแต่ควรเป็นการสังคมการร่วมเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามกาละและเวลาที่อำนวย โดยปรับประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตที่ผสานกับเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และความพร้อมของปัจเจกบุคคล แบบ Snow Ball ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกำลังของทุกคน ต้องช่วยกันขยับและขับเคลื่อน  ยิ่งเคลื่อนที่ก็ยิ่งก้อนโตและมีพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...