Wednesday, December 18, 2013

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต

แจ้งข่าวถึงบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่จะรับปริญญาในปี 2557 นี้ ทุกท่าน
ทางฝ่ายวิชาการและวิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ โดยทางฝ่ายฯได้ทำแบบสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตทุกสาขาไว้ให้ตอบทางออนไลน์ดังนี้คือ
1. แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (ช่วยเรียนเชิญหรือส่งลิงค์นี้ให้ผู้จัดการหรือหนัวหน้างานช่วยตอบ) โดยตรงคลิกที่นี่https://docs.google.com/forms/d/160bWiPRTeYWDCaQbZnwOV5QtxVIbda9Lwg21joK7qTY/viewform
2. แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (บัณฑิตตอบเอง) โดยตรงคลิกที่นี่https://docs.google.com/forms/d/1DKbDaSRXpA6yNw4Rbat1Z2Nxtyz0AwygImAq3d113xg/viewform
เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ทุกสาขาวิชาที่ท่านจบการศึกษาไปแล้วช่วง 1-3 ปี
ดังนั้นทางฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยอ่านทำความเข้าใจ และชี้แจงการทำแบบสำรวจ ติดตามเพื่อนบัณฑิต หรือศิษย์เก่า ให้มาช่วยตอบแบบสำรวจนี้ได้ตลอดเวลา หรือเข้าทำได้จากหน้าเว็บของคณะมนุษย์ http://humannet.chandra.ac.th/ ให้แล้วเสร็จก่อนวันซ้อมใหญ่รับปริญญาในปี พศ.2557 นี้ ครับ

Saturday, December 7, 2013

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...