Wednesday, May 22, 2013

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555

ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากทั้ง 17 สาขาหลักสูตรวิชามาร่วมกันทำงานอย่างตั้งมั่น พิธีเปิดโดยท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปเป็นเกียรติในพิธี ประมวลภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

Saturday, May 18, 2013

อบรมอาจารย์ศิลปกรรม มจษ. ทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลกลุ่มเมฆ cloud computing tools

 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ ด้านการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ ChandraOnline : จันทราออนไลน์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้
โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ได้จัดอบรมอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ เรื่องทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลกลุ่มเมฆ cloud computing tools เพื่อการจัดการความรู้อย่างพอเพียง ให้อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้รองรับและสอดรับกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลง แบบก้าวกระโดด โดยจัดขึ้นในวันที่ 15/5/2556 ห้องกราฟิก 2 อาคาร 32 ชั้น 5 เวลา 9.30 น-18.00 น. โดยมีอาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 7 ท่านโดยมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ร่วมรับบทบาทในฐานะเป็นผู้ช่วยร่วมเรียนรู้ ตามที่เคยเรียนรู้จากวิทยากรมาก่อน

Tuesday, May 14, 2013

รายงานผลการดำเนินงานรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ (มคอ5)

รายงานผลการดำเนินงานรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์(มคอ5)ภาคเรียนที่ 2/2555 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...