Saturday, May 18, 2013

อบรมอาจารย์ศิลปกรรม มจษ. ทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลกลุ่มเมฆ cloud computing tools

 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ ด้านการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ ChandraOnline : จันทราออนไลน์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้
โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ได้จัดอบรมอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ เรื่องทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลกลุ่มเมฆ cloud computing tools เพื่อการจัดการความรู้อย่างพอเพียง ให้อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้รองรับและสอดรับกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลง แบบก้าวกระโดด โดยจัดขึ้นในวันที่ 15/5/2556 ห้องกราฟิก 2 อาคาร 32 ชั้น 5 เวลา 9.30 น-18.00 น. โดยมีอาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 7 ท่านโดยมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ร่วมรับบทบาทในฐานะเป็นผู้ช่วยร่วมเรียนรู้ ตามที่เคยเรียนรู้จากวิทยากรมาก่อน

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...