Monday, March 12, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยแท้ เพื่อการสรุปประเมิน และให้มีส่วนร่วมสรุปผลการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Sa Ngiam ให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมพิจารณาตัดสินใจ ณ บริเวณที่ทำการกลุ่ม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง วันที่ 7/3/2561 Ref url: http://thai-cultural-capital.blogspot.comNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...