Saturday, January 16, 2016

บริการวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบแก่ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป ของจังหวัดสระแก้ว OTOP KBO

Sakaeo Otop Manufacturer Efficiency Seminar 2016 : ภาพบรรยากาศการสัมมนาบริการวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบแก่ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป ของจังหวัดสระแก้ว OTOP KBO ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เข้าสู่ AEC ระหว่างวันที่14-15 มกราคม 2559. จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยากรหลักบริหารจัดกิจกรรมสัมมนาให้โดยทีมงานอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันจากสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ประชิด ทิณบุตร คณาศักดิ์พงษ์พาลี และ ดนุนัย พลศรี และมีอาจารย์ในพื้นที่จากมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว มีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมมนา

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...