Sunday, March 17, 2013

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาจีน ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ในโครงการจัดการศึกษานักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2555

Chandrakasem : Thai Language Course for Chinese Student : Diploma Ceremony on March 9, 2013 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาจีน ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ในโครงการจัดการศึกษานักศึกษาจีน โครงการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2555. จำนวนทั้งสิ้น 77 คน

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...