Saturday, April 13, 2013

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือตามข้อตกลงทางการจัดการศึกษา ทางวิชาการและแสวงหาความร่วมมือใหม่ กับสถานศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือตามข้อตกลงทางการจัดการศึกษา ทางวิชาการและแสวงหาความร่วมมือใหม่ กับสถานศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2556 โดย1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิชาศิลปกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. นายณรงค์ วามวาณิชย์ ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษานักศึกษาจีน 3.นางสาววาสนา ดอนจันทร์ทอง ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 4.นางสาวธนิดา พิมทะโนทัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...