Tuesday, June 18, 2013

การประชุมหารือร่วมด้วยช่วยกันจัดการความรู้จากคณาจากทุกสาขาวิชาในคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มจษ.ครั้งที่1/2556

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น.ฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เรียนเชิญคณาจารย์ร่วมระดมความคิดเห็นด้วยกัน โดยการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระดมสมองเรื่องกรอบและแนวทางคิดเพื่อวางแผนร่วมกันจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการประกาศประเด็นหลัก ของการจัดการความรู้ (Knowledge Focus) ของทางมหาวิทยาลัย คือการจัดการความรู้ที่เน้นผู้เรียนเญป็นสำคั(Student Center)ว่าทางคณะฯ จะมีการตั้งประเด็นร่วมสนับสนุน เป็นแนวทางร่วมกันบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมนี้ให้สอดรับกันได้อย่างไร  มีการนำเสนอตัวอย่างการดำเนินการจัดการความรู้ของผศ.ประชิดทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม พอเป็นสังเขป ซึ่งผลจากการร่วมหารือ ที่ประชุมมีมติว่าควรจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันดำเนินงานจากทุกหลักสูตรสาขาวิชา ทั้ง 18 หลักสูตร ซึ่งจะได้นำประเด็นหารือเข้าสู่ที่ประชุมเสนอให้คณะผู้บริหาร(กรรมการบริหารคณะฯ) ช่วยกันตั้งประเด็น ประกาศและร่วมวางแผนกิจกรรม ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ของคณะฯ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติของสาขาวิชา > อาจารย์ผู้สอน > เจ้าหน้าที่สนับสนุน ให้เข้าใจตรงประเด็นกัน จนสามารถบังเกิดผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั่นคือนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องอเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ให้เหมาะสมกับหลักการของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ร่วมกันประกาศเอาไว้ แต่การที่จะต้องเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้นั้น เหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกคนในองค์กร ต้องร่วมกันดำเนินการ ต้องให้ความสำคัญว่า เรา-ท่านนั้นจะทำให้สถานบันแห่งนี้ จะเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม การบริหารรัฐและชุมชนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ได้อย่างไร นัดประชุมครั้งหน้าสัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2556 นะครับ แล้วจะเรียนเชิญต่อไป

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาท่านใดอยากมีส่วนร่วมในการดำเนินงานก็เรียนเชิญได้ทุกท่าน โดยการคลิกที่ปุ่ม Join This Site เพื่อรับทราบข่าวสารทางอีเมลจากเว็บบล็อกแห่งนี้ทุกครั้งเมื่อมีการโพสต์ข่าวส่ารลงบล็อก และท่านใดต้องการร่วมเป็นผู้เขียนองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือโครงการที่ทำอยู่ ขอให้สมัครใช้อีเมลของ gmail.com เพื่อจะเรียนเชิญร่วมเป็นนักเขียน ร่วมบริหารจัดการความรู้และแบ่งปันสู่สังคมให้อุดมปัญญากันต่อไป ส่งแจ้งชื่อที่ human.academic@gmail.comหรือที่ prachid007@gmail.com นะครับ ก่อนอื่นต้องลองศึกษา ทดลองใช้ให้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านอย่างไรก่อน จากนั้นจึงจะเข้าสู่โหมดร่วมวงเสวนาหรือการแชร์การอบรมให้กันต่อไป โปรดคอยติดตาม

ประกาศสรุปว่าเมื่อนำเรือ่งเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ แล้วก็สรุปเรื่อง KM ออกมาว่าปีการศึกษา 2556นี้ ตกลงกันว่าจะเป็นหัวข้อเรื่องของ e-learning กันนะครับ แล้วจะเริ่มแต่งตั้งคณะกรรมการ เร่งทำโครงการงบประมาณและแผนงานกันต่อไป ช่วงนี้จะเริ่มจากการที่อาจารย์จอยากจะทำเป็น km กลุ่มย่อยไปพลางก่อน คือทำบล็อกประจำรายวิชา แล้วจะหาผู้ช่วยให้ที่คิดไว้คือ TA-KM ครับ


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...