Thursday, February 7, 2013

นศ.ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการนำเสนอแนวคิดโครงการการสร้างสรรค์สื่อใหม่เข้ารอบที่ 1 จากโครงการเด็กเฮ้ว ของ สสส.

เด็กเฮ้ว2556 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการนำเสนอแนวคิดโครงการการสร้างสรรค์สื่อใหม่เข้ารอบที่ 1 จากโครงการเด็กเฮ้ว ของ สสส. จำนวน 2 คน คือจุรารัตน์( inspire)และ ไตรรงค์ ประเภทสื่อใหม่สู้ๆนะครับ เห็นม๊ะอาจารย์ว่าแล้ว ว่าอย่าอยู่แต่ในกะลา และวันนี้โจทย์ชีวิตเริ่มเข้ามาแล้ว โอกาสมีต้องรีบสำแดงพลัง ทำให้ทลุความคิดสร้างสรรค์ที่วางไว้และให้ได้รับรางวัลมาฝากอาจารย์-มหาวิทยาลัยให้ได้ ให้เข้าปรึกษาอาจารย์และทีมงาน คู่ต่อสู้คือใครก็ดูชื่อสถาบันเอาเอง อย่าเกรง หากรู้ว่าเราก็เป็นศิษย์มีครู-อาจารย์เช่นกัน ดูที่ http://dekhealth.com/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...