Thursday, February 7, 2013

English Activity Day 2012

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและการใช้งานจริงกับกิจกรรมประจำปี " English Activity Day 2012 " ซึ่งได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 16 สถาบัน ทั้งกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษและการถามตอบคำถามภาษาอังกฤษ รวมทั้งเข้าร่วมชมการใช้ทักษาะทางภาษาอังกฤษผ่านละครและการแสดงในศาสตร์ต่างๆของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้ง 4 ชั้นปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://humannet.chandra.ac.th

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...