Sunday, February 3, 2013

ประชุมผู้บริหารและประธานสาขาวิชาฯเพื่อเตรียมจัดงานวันมนุษย์วิชาการ ปีพ.ศ. 2556เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00 น. อ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตรเพื่อเตรียมจัดงานวันมนุษย์วิชาการ ปีพ.ศ. 2556 โดยได้กำหนดวันเวลาไว้เป็นเวลารวม  11 วัน ครั้งนี้จัดกันทั้งสัปดาห์ นับแต่ วันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ โดยใช้ชื่องานในครั้งนี้ว่า สัปดาห์มนุษย์วิชาการ สานสัมพันธ์สังคม-วัฒนธรรมอาเซี่ยน โดยกิจกรรมหลักทางวิชาการและการแสดงจะมีขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณหน้าอาคาร 28 เริ่มจากวันที่ 8 ก.พ. คืองานสัมมนาทางวิชาการเรื่องการเขียนภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาศิลปกรรม วันที่ 11- 13 งานกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาชีพ Gift on The Moon ของสาขาวิชาศิลปกรรม และในวันที่ 13 ก็จะเป็นการจัดเสวนาระดับนานาชาติในอาเซี่ยน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ การแสดงโขนผู้หญิง ของสาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดงและอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นทั้งสาระทางวิชาการและกิจกรรมของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่จัดสรรค์มาเพื่อสื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและความเลื่อนไหวทางวิชาการที่มีต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...