Monday, October 28, 2013

วิจัยเรื่องอะไรดี? ...เขียนโครงการวิจัยอย่างไร จึงได้ทุน


โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา (พ.ศ. 2556-)
ทุนวิจัยกับการเลือกสมัครรับทุน
ให้ศึกษาเป้าประสงค์ของทุน
-การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า(เรื่องลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย
-ผลวิจัยที่เป็นประโยชน์ใช้ได้จริง
-ผลวิจัยที่เป็นประโยชน์ใช้ได้จริงในวงกว้าง
-ผลวิจัยของตีพิมพ์ในวารสาร
รูปแบบผลของการวิจัย
-รายงานการวิจัย(Research Report) ต้องมีการเผยแพร่ในวารสารด้วย
-บทความวิัจัย(Article) ส่วนใหญ่เป็นสายวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องเขียนรายงาน แต่ต้องเขียนย่อสรุปกระบวนการวิจัย
การเผยแพร่ผลการวิจัย
-ในวารสารสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-ในหนังสือรวมบทความ(Monographs)
-ในเอกสารประมวลผลการประชุมทางวิชาการ(proceeding)
รูปแบบโครงการที่เสนอขอรับทุน
เป็นไปตามประกาศของผู้ให้ทุน

-ความเป็นมาของปัญหา/ประเด็นปัญหา(ทำไมผู้วิจัยจึงสนใจปัญหานี้ ศึกษาวิจัยแล้วได้อะไร
-ทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น(เหตุผลที่จะต้องศึกษา)
-วัตถุประสงค์ของการวิจัย
-คำถาม/สมมติฐานของการวิจัย
-ขอบเขตการวิจัย
-ข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาวิจัย
-วิธีดำเนินการวิจัย ทฤษฎีที่ใช้ เครื่องมือที่ใช้
-ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตารางเวลาในการดำเนินงาน
-งบประมาณ
-ประโยชน์
-Reference เอกสารอ้างอิง
-ประวัติการทำงานของผู้วิจัย

การตัดสินทุนวิจัย
-ตอบเป้าประสงค์ของทุนหรือไม่
-ความชัดเจนของหัวข้อวิจัย(โจทย์) ประเด็นปัญหา)
-ชื่อเรื่องวิจัย
-วัตถุประสงค์
-สมมติฐาน
-แนวทางวิจัย
-ความเป็นไปได้
-ความรู้ของผู้วิจัย ประสบการณ์ในการวิจัยของผู้วิจัย
-เวลาของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย
-เวลาของโครงการ
-ขอบเขตของโครงการ

แนวทางงานวิจัยทางทัศนศิลป์:สร้างวิชาการงานศิลป์ ของวช.
กรอบการวิจัย
1.การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเชิงวิชาการ
2.การศึกษาผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมในอดีตที่ทรงคุณค่า
3.การรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมอย่างมีระบบ พร้อมองค์ความรู้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม
3. เพื่อจัดระบบข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
ผลผลิต
1. ทำให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมสาขาต่างๆ
2. ทำให้เกิดการแสดงผลงานศิลปกรรมต่อสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ
3. ทำให้เกิดศิลปินชั้นนำสาขาต่างๆ ซึ่งจะพัฒนาเป็นบุคลากรหลักในวงการศิลปกรรมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...