Tuesday, October 29, 2013

นโยบายและระบบการวิจัยของประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นโยบายและระบบการวิจัยของประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยนายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ


 สรุปประเด็นที่น่าสนใจ
วิจัยเป็นเครื่องมือในการเติมเต็มองค์ความรู้ที่ยังขาดอยู่
ประเด็นการวิจัยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ/สังคม อาทิเช่น
-เศรษฐกิจ/การเงิน
-โรคติดต่อ
-พลังงาน
-โครงสร้างประชากร กำลังเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ
-อาหาร
-มลภาวะ ผลจากการกินอยู่ิ
-  การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ (ไฟป่า  พายุ  น้ำิท่วม  ภัยแล้ง  สึนามิ แผ่นดินไหว  น้ำแข็งขั้วโลกละลาย


สภาพความรู้ที่ได้จากการวิจัย  ถ่ายทอด
- สังคมที่ต้องการความรวดเร็ว  แ็ข่งขัน  
-การ เลียนแบบ  
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปของเอกสาร หนังสือ ตำรา


หน่วยงานวิจัย ควรต้องมี
- มาตรฐาน (การทำงานวิจัย  ผู้วิจัยต้องมีพื้นฐานการทำงานวิจัยที่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะงานวิจัยระดับพื้นฐานต้องได้คุณภาพ)
-สัมฤทธิผล


เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช)
-วช
-สกว
-สวก
-สวรส
-สกอ
-สวทช
-สวทน
สถานภาพปัญหาเมื่อก่อนของเครือข่าย ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานแข่งกัน ยังไม่มีเอกภาพ  ต้องเข้าใจว่าทุกศาสตร์ต้องเป็น multi-disciplinary ไม่ใช่ทำงานแบบหน้าเดียว ต้องมองให้ครอบคลุมและร่วมมือกันมากกว่านี้ จะให้ทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมกันอย่างไร
ปัจจุบัน เริ่มคุยกันเป็นเครือข่ายและเริ่มวางแผนร่วมกันและต้องการขยายเครือข่ายไปเป็นกลุ่มย่อยอื่นๆ ร่วมกันเพื่อปฏิรูปการวิจัย โดยหน่วยงาน วช และ 5ส


ผลจากการปฎิรูประบบวิจัย
-มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีวิจัยชัดเจน กำหนดกลุ่มต่างๆให้ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน เช่น มหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งานวิจัย
-ปฏิรูประบบบริหารจัดการงานวิจัย > วิจัยมุ่งเป้า เป็นรายประเด็น เช่น ปี 2555 มี 5 เรื่อง เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง การท่องเที่ยว โลจิสติก ตั้งงบจัดสรร งปม.ให้ดำเนินการโดยตรง แต่ก่อน วช.กำหนดเอง แต่ปัจจุบันมอบให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญไปดำเนินการ วช.เป็นผู้อำนวยการ ต้นน้ำและปลายน้ำ มีคณะดำเนินงานร่วมกันเป็นภาคีวิจัย โดยให้หน่วยงานต่างๆที่มีแผนงานวิจัยมาร่วมวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธและยุทธศาสตร์เฉพาะทางร่วมกัน เป็นชุดเดียวกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน


-กำหนดงบประมาณวิจัยล่วงหน้าอย่างท้าทาย
-มีการกำหนดมาตรฐานการวิจัยที่ครอบคลุม
-มีการติดตาม


การจัดทำฐานข้อมูล 5 ระบบ
-ฐานข้อมูลผลงานที่เสร็จแล้ว TNRR
-ฐานข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
-ฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ
-ฐานข้อมูลที่ไปสู่การใช้ประโยชน์
-Single Window System รวมทุกอย่างในหน้าเดียว แบบฟอร์มขอทุนเดียวกันทุกแหล่งทุน เป็น one stop service

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...