Saturday, February 16, 2013

การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานธรรมและส่วนพื้นที่แนวรั้วด้านหลังอาคาร 3และ3/1

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าสำรวจตรวจการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานธรรมและส่วนพื้นที่แนวรั้วด้านหลังอาคาร 3และ3/1 เตรียมปูกระเบื้องและเตรียมสำรวจพื้นที่โครงการสวนสมุนไพร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.ด้วยงบประมาณล้านกว่าบาท

Friday, February 15, 2013

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555


ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2555 ในช่วงวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องแสดงผลงานชั้นล่างอาคาร 28 หรือห้อง 2811 อาคาร 28 (ใต้อาคารเรียนรวมห้องกระจก ชั้น 1) โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จากทุกสาขาหลักสูตร ร่วม 15 หลักสูตรเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ร่วม 100 กว่าคน โดยมีอาจารย์ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์และทีมงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

ฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาใหม่ฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลือกตั้งประธานหรือนายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่ ในวันที่ 14 ก.พ. 2556 โดยมีนักศึกษาภายในคณะฯมาร่วมลงคะแนนเลือกตั้งร่วม 500 คน

การแสดงโขนผู้หญิง ตอนวิรุณจำบัง ของสาขาวิชานาฏศิลปฺและการแสดง


การแสดงโขนผู้หญิง ตอนวิรุณจำบัง ของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลปฺและการแสดง 14 ก.พ. 2556ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม ประสบความสำเร็จดีเป็นอย่างยิ่ง ประชาสัมพันธ์เป็นเยี่ยมก่อนการแสดงซ้อมการแสดง มีรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง มาถ่ายทำเบื้องหลังการแสดงโขนผู้หญิงในครั้งนี้ด้วย

Wednesday, February 13, 2013

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมและสาขาวิชาภาษาไทย รับรางวัล ชนะเลิศ ชมเชย และเกียรติบัตร จากงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้แก้วน้ำส่วนตัว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมและสาขาวิชาภาษาไทย รับรางวัล ชนะเลิศ ชมเชย และเกียรติบัตร ในการประกวดสื่อสัญลักษณ์(Mascotและการประกวดคำขวัญของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้แก้วน้ำส่วนตัว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณลานประชาสัมพันธ์

บรรยากาศและกิจกรรมวันมนุษย์วิชาการ 2555 วันที่ 13 กพ. 2556

บรรยากาศและกิจกรรมวันมนุษย์วิชาการ 2555 วันที่ 13 กพ. 2556

ผลการประกวดสื่อสัญลักษณ์(Mascot)โครงการรณรงค์การใช้แก้วน้ำประจำตัว นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร


ผลการตัดสินสื่อสัญลักษณ์โครงการรณรงค์การใช้แก้วน้ำส่วนตัว
ประกาศผลการประกวดสื่อสัญลักษณ์(Mascot)โครงการรณรงค์การใช้แก้วน้ำประจำตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2556 มัผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 92 ผลงาน ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร เป็นผลงานของนายวิเชษฎ ของครบ นักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังตมศาสตร์ และรางวัลที่ 2 เป็นรางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ผลงานของนางสาวกานต์ธีรา คำปล้อง ชื่อผล งานน้องน้ำใส นักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังตมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และยังมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร อีก 12 คน โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ื2556 นี้ เนื่องในงานวันรณรงค์การใช้แก้วน้ำส่วนตัว  โดยมีคณะกรรมการตัดสินจำนวน มี 5 ท่านคือ อ.นันทวรรณ อ.ประชิด อ.ไชยพันธ์ อ.อมร และ อ.แดน ดูภาพกิจกรรมการตัดสินเพิ่มเติมได้ที่ https://picasaweb.google.com/106859402467376205758/2556

Monday, February 11, 2013

งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม

บรรยากาศงานวันแรก-พิธีเปิดงาน-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ณ บริเวณหน้าอาคาร 28-หอส้มตำ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี ในศาสตร์สาระของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และเป็นหนึ่งในกิจกรรมของสัปดาห์มนุษย์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน ไปกระทั่งถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

Friday, February 8, 2013

ศิลปกรรมสัมมนา 2555:สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยาลัยราชภัฏจีนทรเกษม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์วรภัทร กอบสันเทียะ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มาบรรยายและสาธิต ณ อาคาร32 ชั้น2 (อาคารกิจการนักศึกษา) เวลา 13.00-16.30 น.งานนี้ศิลปกรรมปี 4 ออกแบบประยุกต์ศิลป์เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การนิเทศของ ผศ.กรรัตน์ พ่วงพงษ์ งานสำเร็จลงด้วยดี และมีการจัดสัมมนาเป็นประจำทุกปีการศึกษาและจัดเข้าเป็นวาระ สาระและกิจกรรมหลักในสัปดาห์มนุษย์วิชาการ ในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี

Thursday, February 7, 2013

English Activity Day 2012

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและการใช้งานจริงกับกิจกรรมประจำปี " English Activity Day 2012 " ซึ่งได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 16 สถาบัน ทั้งกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษและการถามตอบคำถามภาษาอังกฤษ รวมทั้งเข้าร่วมชมการใช้ทักษาะทางภาษาอังกฤษผ่านละครและการแสดงในศาสตร์ต่างๆของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้ง 4 ชั้นปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://humannet.chandra.ac.th

ศิลปกรรมสัมมนาทางวิชาการ : การบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ ;วันที่ 8 กุมภาพันธ์

ศิลปกรรมสัมนา 2556 ศิลปกรรมสัมนา 2556 : สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยาลัยราชภัฏจีนทรเกษม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ โดย อาจารย์วรภัทร กอบสันเทียะ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตร ณ อาคาร32 ชั้น2 (อาคารกิจการนักศึกษา) เวลา 13.00-16.30 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ งานนี้ศิลปกรรมปี 4 ออกแบบประยุกต์ศิลป์เป็นผู้ดำเนินการภายใต้การนิเทศของ ผศ.กรรัตน์ พ่วงพงษ์

นศ.ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการนำเสนอแนวคิดโครงการการสร้างสรรค์สื่อใหม่เข้ารอบที่ 1 จากโครงการเด็กเฮ้ว ของ สสส.

เด็กเฮ้ว2556 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการนำเสนอแนวคิดโครงการการสร้างสรรค์สื่อใหม่เข้ารอบที่ 1 จากโครงการเด็กเฮ้ว ของ สสส. จำนวน 2 คน คือจุรารัตน์( inspire)และ ไตรรงค์ ประเภทสื่อใหม่สู้ๆนะครับ เห็นม๊ะอาจารย์ว่าแล้ว ว่าอย่าอยู่แต่ในกะลา และวันนี้โจทย์ชีวิตเริ่มเข้ามาแล้ว โอกาสมีต้องรีบสำแดงพลัง ทำให้ทลุความคิดสร้างสรรค์ที่วางไว้และให้ได้รับรางวัลมาฝากอาจารย์-มหาวิทยาลัยให้ได้ ให้เข้าปรึกษาอาจารย์และทีมงาน คู่ต่อสู้คือใครก็ดูชื่อสถาบันเอาเอง อย่าเกรง หากรู้ว่าเราก็เป็นศิษย์มีครู-อาจารย์เช่นกัน ดูที่ http://dekhealth.com/

Sunday, February 3, 2013

ประชุมผู้บริหารและประธานสาขาวิชาฯเพื่อเตรียมจัดงานวันมนุษย์วิชาการ ปีพ.ศ. 2556เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00 น. อ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตรเพื่อเตรียมจัดงานวันมนุษย์วิชาการ ปีพ.ศ. 2556 โดยได้กำหนดวันเวลาไว้เป็นเวลารวม  11 วัน ครั้งนี้จัดกันทั้งสัปดาห์ นับแต่ วันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ โดยใช้ชื่องานในครั้งนี้ว่า สัปดาห์มนุษย์วิชาการ สานสัมพันธ์สังคม-วัฒนธรรมอาเซี่ยน โดยกิจกรรมหลักทางวิชาการและการแสดงจะมีขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณหน้าอาคาร 28 เริ่มจากวันที่ 8 ก.พ. คืองานสัมมนาทางวิชาการเรื่องการเขียนภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาศิลปกรรม วันที่ 11- 13 งานกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาชีพ Gift on The Moon ของสาขาวิชาศิลปกรรม และในวันที่ 13 ก็จะเป็นการจัดเสวนาระดับนานาชาติในอาเซี่ยน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ การแสดงโขนผู้หญิง ของสาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดงและอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นทั้งสาระทางวิชาการและกิจกรรมของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่จัดสรรค์มาเพื่อสื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและความเลื่อนไหวทางวิชาการที่มีต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...